Factors influencing neurosecretory activity of the supraoptic and paraventricular nuclei in rat, a histochemical and cytochemical study

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

95 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftMed. Diss.
StatusGepubliceerd - 1970

Citeer dit