Factors of success and failure in the acquisition of grammatical gender in Dutch

L. Cornips, A. Hulk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

55 Citaten (Scopus)
317 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)267-296
Aantal pagina's29
TijdschriftSecond Language Research
Volume24
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit