Fairy Grandmothers: Images of Storytelling Events in Nineteenth-century Germany

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

486 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)174-197
TijdschriftRelief: revue électronique de la littérature française
Nummer van het tijdschrift4.2
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit