Fatherland rhetoric and the “threat of absolutism”: Hesse-Cassel and the reichskammergericht (1646–1655)

C. A. Romein*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)277-292
Aantal pagina's16
TijdschriftSeventeenth Century
Volume29
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit