Federal Law on Cultural Valuables Displaced to the USSR as a Result of the Second World War and Located on the Territory of the Russian Federation

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)413-426
TijdschriftInternational Journal of Cultural Property
Volume17
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit