Feeding ecology analysis supports a marine diet in the extinct Chatham Island Duck (Anas chathamica)

Rodrigo B. Salvador* (Co-auteur), Karyne M. Rogers, Alan J.D. Tennyson, Barbara M. Tomotani

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

11 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Feeding ecology analysis supports a marine diet in the extinct Chatham Island Duck (Anas chathamica)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences