Feit of fictie: Kan de wetenschap bijdragen aan een toekomstbestendig migratiebeleid?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

54 Downloads (Pure)

Samenvatting

Migratiebeleid zou moeten worden gebaseerd op een rationele afweging van argumenten, maar in debatten over migratie spelen emoties vaak een belangrijke rol. Dat maakt de relatie tussen wetenschap en beleid gecompliceerd. In deze bij-drage bespreken we de spanningsvelden en dilem-ma’s die uitwisseling tussen wetenschap en beleid bepalen en soms bemoeilijken. We benadrukken het belang om tot uitwisseling te komen, vooral wanneer het gaat om migratie waar het debat in hoge mate gepolariseerd is.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)39-44
TijdschriftJournaal Vreemdelingenrecht
VolumeMaart 2019
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - mrt 2019

Citeer dit