Filling a Leadership Void: Salomon Ullmann's Position during Nazi Occupation

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

26 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)143-169
TijdschriftLes Cahiers de la Mémoire Contemporaine = Bijdragen tot de Eigentijdse Herinnering
Volume16 (2022/23)
StatusGepubliceerd - 01 mei 2023

Citeer dit