Finding cina: A new paradigm for early Bugis history

K. Wellen, I. Caldwell

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)296-324
TijdschriftBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
Volume173
Nummer van het tijdschrift2/3
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit