First demonstration of highly specific and sensitive antibodies against dopamine

M. Geffard, R.M. Buijs, P. Seguela, C.W. Pool, M. le Moal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

412 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)161-165
TijdschriftBrain Research
Volume294
StatusGepubliceerd - 1984

Citeer dit