First Report of Tubakia seoraksanensis Parasitizing Quercus mongolica in Lesser Khingan Mountains, China

J. Q. Zhang, Y. Zhang, Y. P. Zhou, Zh. P. Dou, W. He, P. W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)891
  Aantal pagina's1
  TijdschriftPlant Disease
  Volume99
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 27 jan. 2015

  Citeer dit