Fitness consequences of indirect plant defence in the annual weed, Sinapis arvensis

Rieta Gols, Roel Wagenaar, Erik H. Poelman, H. Marjolein Kruidhof, Joop J.A. van Loon, Jeffrey A. Harvey

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

31 Citaten (Scopus)
9 Downloads (Pure)

Zoekresultaten