Fitness consequences of indirect plant defence in the annual weed, Sinapis arvensis

Rieta Gols, Roel Wagenaar, Erik H. Poelman, H. Marjolein Kruidhof, Joop J.A. van Loon, Jeffrey A. Harvey

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

33 Citaten (Scopus)
9 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fitness consequences of indirect plant defence in the annual weed, Sinapis arvensis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology