Fleming’s penicillin producing strain is not Penicillium chrysogenum but P. rubens

J. Houbraken, J.C. Frisvad, R.A. Samson

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)87-92
  TijdschriftIMA Fungus
  Volume2
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit