Flower availability drives effects of wildflower strips on ground-dwelling natural enemies and crop yield

Zulin Mei* (Co-auteur), Gerard Arjen de Groot, David Kleijn, Wim Dimmers, Stijn van Gils, Dennis Lammertsma, Ruud van Kats, Jeroen Scheper

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

10 Citaten (Scopus)
85 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Flower availability drives effects of wildflower strips on ground-dwelling natural enemies and crop yield'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology