Fluctuations in numbers and activity of inshore demersal fishes in Shetland.

Hans Kruuk, B.A. Nolet, D. French

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)601-617
TijdschriftJournal of the Marine Biological Association of the United Kingdom
Volume68
DOI's
StatusGepubliceerd - 1988
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit