Foar de pakesizzers fan Fedde Schurer [Review of: Johanneke Liemburg (2010) Fedde Schurer 1898-1968. Biografie van een Friese koerier]

P. Hemminga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

59 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)18-25
TijdschriftEnsafh
Volume2
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit