Focus on the Second World War: Reflections from NIOD on the Dynamics and Tensions between Academia, Politics, and the Public

Ismee Tames, Peter Romijn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

39 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)252-256
TijdschriftJournal of Belgian History
VolumeXLIX
Nummer van het tijdschrift2-3
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit