Food plant and herbivore host species affect the outcome of intrinsic competition among parasitoid larvae

Erik H. Poelman, Rieta Gols, Alex V. Gumovsky, Anne-Marie Cortesero, Marcel Dicke, Jeffrey A. Harvey

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

30 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Food plant and herbivore host species affect the outcome of intrinsic competition among parasitoid larvae'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences