Forced Solidarity: Maintenance of Coastal Defences Along the North Sea Coast in the Early Modern Period

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

697 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)319-350
Aantal pagina's32
TijdschriftEnvironment and History
Volume21
Nummer van het tijdschrift3
Vroegere onlinedatum22 jul. 2015
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 aug. 2015

Citeer dit