Forms of Slavery and Patterns of Slave Holding in Urban Mozambique in the 1820s

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)98-118
TijdschriftHumaNetten
DOI's
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit