Free running Neodymium-Yag laser coagulation of the human fovea. A light and electron microscopic study

P.T.V.M. de Jong, G. Vrensen, B. Willekens, C. Mooy

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

340 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)312-318
TijdschriftRetina
Volume9
StatusGepubliceerd - 1989

Citeer dit