‘Friersk’, in fenomenaal goed album!

Beart Oosterhaven

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensiePopulair

Samenvatting

Mei syn tredde solo-cd, Friersk, hat sjonger/multy-ynstrumintalist Chris Kalsbeek fan Ljouwert ien fan ’e moaiste albums út ’e skiednis fan ’e Fryske folkmuzyk ôflevere! It is in plaat dy’t oer alle boegen tsjûget fan kwaliteit: tekstueel, muzikaal én produksjoneel.
Originele taal-2Fries
TijdschriftEnsafh
StatusGepubliceerd - 13 okt. 2018

Citeer dit