From a Dutch Folktale Database towards an International Folktale Database

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

217 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)6-22
Aantal pagina's16
TijdschriftFabula
Volume51
Nummer van het tijdschrift1-2
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit