From church records to royal population charts: The birth of "modern demographic statistics" in Mozambique, 1720s-1820s

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)17-50
Aantal pagina's33
TijdschriftAnais de História de Além-mar
Nummer van het tijdschrift16
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit