Frysk, From en Frij: In oantal aspekten fan leauwe en polityk yn Fryslan

[No Value] W. Bergsma, D. Gorter, [No Value] L.G. Jansma, [No Value] C.H.A. Verhaar

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Plaats van productieLjouwert/Leeuwarden
UitgeverijFryske Akademy
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit