Fryske literatuer, oars! It Beaken 2016 (3-4)

E. Hoekstra (Gastredacteur), R. Salverda (Gastredacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

176 Downloads (Pure)

Samenvatting

Editing 7 articles written in English, Dutch or Frisian, corresponding to talks given at the First Conference on Frisian Literature (6-10-2016). Authors:
Piet Gerbrandy - Temmen en Inbedden. Op zoek naar de ziel van Gysbert Japicx.
Alpita de Jong - De wet van de voorwaartse bûtensprong.
Abe de Vries - In korreksje op de kanon. Libben en poëzij fan Marten Hepkes Bakker (1848-1927).
Pieter Boersma - Friesche Tjerne is gewoan in minske.
Marc van Oostendorp - Dual metrics in Tsjêbbe Hettinga’s poetry.
Friduwih Riemersma - Wa’t skriuwt dy bliuwt. Jelle Brouwer en de politisearring fan de Fryske literatuer.
Henk van der Liet - ‘Frjemd en dochs eigen?’ Overdenkingen bij de vertalingen uit het Scandinavisch taalgebied van J.H. Brouwer en A.I. Brouwer-Prakke.
Originele taal-2Meerdere
Pagina's (van-tot)185-292
TijdschriftIt Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit