Functional connections between the suprachiasmatic nucleus and the thyroid gland as revealed by lesioning and viral tracing techniques in the rat

A. Kalsbeek, E. Fliers, A.N. Franke, J. Wortel, R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3832-3841
TijdschriftEndocrinology
Volume141
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit