Fungal pathogens in Pinus and Eucalyptus seedling nurseries in South Africa: a review

A. Viljoen, M.J. Wingfield, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  9 Citaten (Scopus)
  164 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)45-51
  TijdschriftSouth African Forestry Journal
  Volume161
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit