Fungal phoenix rising from the ashes?

M.J. Wingfield, M.P.A. Coetzee, P.W. Crous, D. Six, B.D. Wingfield

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)149-153
  TijdschriftIMA Fungus
  Volume1
  StatusGepubliceerd - 2010

  Citeer dit