Fungal spores: Highly variable and stress-resistant vehicles for distribution and spoilage

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftFood Microbiology
DOI's
StatusGepubliceerd - 21 nov. 2018

Citeer dit