Fungi associated with healthy grapevine cuttings in nurseries, with special reference to pathogens involved in the decline of young vines

F. Halleen, P.W. Crous, O. Petrini

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)47-52
  TijdschriftAustralasian Plant Pathology
  Volume32
  StatusGepubliceerd - 2003

  Citeer dit