Fungicide sensitivity of Phaeomoniella chlamydospora, the causal organism of black goo decline in grapevines

M. Groenewald, S. Denman, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)59-61
  TijdschriftSouth African Journal of Enology and Viticulture
  Volume21
  StatusGepubliceerd - 2000

  Citeer dit