GABA release from SCN terminals is necessary for the light-induced inhibition of nocturnal melatonin release in the rat

A. Kalsbeek, R.A. Cutrera, J.J. van Heerikhuize, J. van der Vliet, R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)453-461
TijdschriftNeuroscience
Volume91
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit