Gender, public space and social segregation in Cairo; Of taxi drivers, prostitutes and professional women

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

35 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftAntipode: a radical journal of geography
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit