Genetic differentiation between populations of Plantago lanceolata. 2. Phenotypic selection in a transplant experiment in three contrasting habitats

P.H. Van Tienderen, J. Van der Toorn

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  3 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)43-59
  TijdschriftJournal of Ecology
  Volume79
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit