Genetic diversity in Macrophomina phaseolina, the causal agent of charcoal rot

Mame P. Sarr, M'Baye Ndiaye, Johannes Z. Groenewald, Pedro W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)250-268
  TijdschriftPhytopathologia Mediterranea
  Volume53
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2014

  Citeer dit