Genetic variation in defense chemistry in wild cabbages affects herbivores and their endoparasitoids

R. Gols, R. Wagenaar, T. Bukovinszky, N.M. Van Dam, M. Dicke, J.M. Bullock, J.A. Harvey

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  181 Citaten (Scopus)
  464 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Populations of wild Brassica oleracea L. grow naturally along the Atlantic coastlines of the United Kingdom and France. Over a very small spatial scale (i.e.,
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1616-1626
  TijdschriftEcology
  Volume89
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2008

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Genetic variation in defense chemistry in wild cabbages affects herbivores and their endoparasitoids'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit