Geographic variation in host acceptance by an insect parasitoid: genotype versus experience

M. Vos, L.E.M. Vet

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  30 Citaten (Scopus)
  281 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1021-1035
  TijdschriftEvolutionary Ecology Research
  Volume6
  Nummer van het tijdschrift7
  StatusGepubliceerd - 2004

  Citeer dit