Getting the genome in shape: the formation of loops, domains and compartments

Britta Am Bouwman, Wouter de Laat

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

81 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The hierarchical levels of genome architecture exert transcriptional control by tuning the accessibility and proximity of genes and regulatory elements. Here, we review current insights into the trans-acting factors that enable the genome to flexibly adopt different functionally relevant conformations.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)154
TijdschriftGenome Biology
Volume16
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Getting the genome in shape: the formation of loops, domains and compartments'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit