GFAP as an understudy in adult neurogenesis.

C.E. Martina-Mamber

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
Begeleider(s)/adviseur
  • Hol, E.M., Promotor
  • Kamphuis, W., Promotor
StatusGepubliceerd - 07 mrt. 2014

Citeer dit