Giving from the heart or from the ego? Motives behind remittances of the second generation in Europe

T. Fokkema, E. Cela, E. Ambrosetti

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

23 Citaten (Scopus)
472 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Giving from the heart or from the ego? Motives behind remittances of the second generation in Europe'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences