Global patterns in island colonization during the holocene

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)163–232
TijdschriftJournal of World Prehistory
Volume35
StatusGepubliceerd - 2022

Citeer dit