Global Slavery, Local Bondage? Rethinking Slaveries as (Im)Mobilizing Regimes from the Case of the Dutch Indian Ocean and Indonesian Archipelago Worlds

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)693-727
TijdschriftJournal of World History
Volume31
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit