Glucocorticoid receptor protein expression in human hippocampus; stability with age.

Q. Wang, J.J. van Heerikhuize, E Aronica, M. Kawata, L. Seress, M. Joels, D.F. Swaab, P.J. Lucassen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1662-1673
TijdschriftNeurobiology of Aging
Volume34
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit