Glucocorticoids suppress corticotropin-releasing hormone (CRH) and vasopressin (AVP) expression in human hypothalamic neurons

Z. Erkut, C.W. Pool, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

85 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2066-2973
TijdschriftThe Journal of clinical endocrinology and metabolism
Volume83
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit