Glycine neurons in the brain and spinal cord. Antibody production and immunocytochemical localization

G. Campistron, R.M. Buijs, M. Geffard

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

566 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)400-405
TijdschriftBrain Research
Volume376
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit