Going against the flow: a case for upstream dispersal and detection of uncommon dispersal events

E. R. Jasper Wubs, Rob G. A. Fraaije, G. Arjen de Groot, Roy H. J. Erkens, Annemarie G. Garssen, Erik Kleyheeg, Bart M. Raven, Merel B. Soons

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

30 Citaten (Scopus)
6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Going against the flow: a case for upstream dispersal and detection of uncommon dispersal events'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences