Gonadal hormone actions on the morphology of the vasopressinergic innervation of the adult rat brain

G.J. de Vries, R.M. Buijs, A.A. Sluiter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

274 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)141-145
TijdschriftBrain Research
Volume298
StatusGepubliceerd - 1984

Citeer dit