Grammar or lexicon. Or: Grammar and lexicon? Rule-based and usage-based approaches to phonological variation

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

8 Citaten (Scopus)
696 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-26
Aantal pagina's26
TijdschriftLingua
Volume142
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit